Stichting

De stichting Moringa voor Namibië heeft de ANBI status. Deze letters staan voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit betekent dat giften kunnen worden afgetrokken bij de aangifte voor de inkomensbelasting (boven een wettelijke drempel) en dat wij geen schenk- en erfbelasting hoeven te betalen over schenkingen en erfenissen.
Het betekent ook dat we al onze activiteiten en (financiële) jaarstukken moeten publiceren. Dat doen wij overigens graag, want dat betekent ook dat jij als gulle gever hier op onze website kan lezen wat er met jouw euro’s gebeurd is.

Naam van de stichting:

Stichting Moringa voor Namibië

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatie Nummer):

861689082

Oprichtingsdatum:

2 oktober 2020

Contactgegevens:

Bij voorkeur via het contactformulier of anders via info@stichtingmvn.nl
De stichting is gevestigd in Voorburg, maar dit is geen bezoekadres.

Doelstelling van de stichting:

De stichting heeft ten doel het terugdringen en zo mogelijk beëindigen van ondervoeding onder kinderen in (met name) Namibië en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van Moringa boompjes, voorlichting over het laten groeien van de boompjes en adviezen over het gebruik van de onderdelen van de bomen. Hoe en waarom staat uitgebreid beschreven op deze website en is ook terug te vinden in ons beleidsplan, dat hier te downloaden is.

Bestuur van de stichting:

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen:
Wendela Karssenberg, voorzitter, Groningen
Ricardo Buitinga, secretaris, Den Haag
Remco Herfst, penningmeester, Voorburg

Beloning beleidsbepalers:

De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging, noch vacatiegeld. Uitsluitend gemaakte, noodzakelijke kosten kunnen gedeclareerd worden.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Op de berichtenpagina van deze website zullen wij regelmatig verslag doen van onze activiteiten, zowel aan de fondswerving kant in Nederland als aan de Namibische kant. Daarnaast zullen we elk jaar een jaarverslag publiceren, dat natuurlijk ook hier te downloaden is.

Financiële verantwoording:

Binnen zes maanden na het verstrijken van het boekjaar (= kalenderjaar) zal het bestuur een financieel verslag vast stellen, dat ook op deze website gepubliceerd zal worden.

Stichting Moringa voor Namibië
info@stichtingmvn.nl

KvK: 80487688
IBAN: NL06 INGB 0009 6841 01

elk kind een boom? ik doe mee!Klik hier